ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์หัวหน้าหน่วย

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2546 โดยสาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบันเปิดบริการอยู่ที่ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเป็นศูนย์ให้บริการตรวจและรักษาความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหาร

บริการของเราครอบคลุมการตรวจ Breath Test, Esophageal Manometry, Antroduodenal Manometry, 24 hr pH Monitoring, Antroduodenal Manometry, Anorectal Manometry และการตรวจเฉพาะทางอื่นๆ ซึ่งเป็นการตรวจมาตรฐานเพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งช่วยบอกแนวทางในการรักษาความผิดปกติที่ตรวจพบและเป็นเครื่องมือสำหรับรักษาบางภาวะ เช่น Fecal Incontinence และ Chronic Constipation อีกด้วย

ในปัจจุบันภาวะความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร เช่น ภาวะกลืนลำบาก (dysphagia) จากการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารผิดปกติ (esophageal dysmotility) อาการปวดท้องอาเจียนที่อาจมีสาเหตุจากการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กผิดปกติ (gastrointestinal dysmotility) อาการท้องผูกเรื้อรัง (chronic constipation) จากการทำงานของลำไส้ใหญ่หรือกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณทวารหนักผิดปกติ (colonic inertia or anorectal dysfunction) และอาการกลั้นอุจจาระไม่ได้ (fecal incontinence) สามารถทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังถือเป็นสถาบันแห่งแรกที่ให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วยได้ครบวงจรและทำให้ผู้ป่วยหายขาดจากภาวะนี้ได้ และยังถือเป็นสถาบันฝึกอบรมและผลิตแพทย์ รวมทั้งรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนอีกด้วย

บริการของเรา

บริการตรวจและรักษาความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหาร รวมถึงบริการตรวจดังนี้

High Resolution Esophageal Impedance Manometry (HRIM)

Measures pressures and fluid movement in the esophagus from upper to lower esophageal sphincter

Hydrogen breath test

Diagnosis of small bowel bacterial overgrowth & carbohydrate malabsorption

Pharyngeal Manometry

Quantification of propulsive and resistive problems within the pharyngoesophageal segment and their respective possible relations.

24-hour pH/Impedance Reflux Monitoring

Ambulatory Combined Multichannel Intraluminal Impedance and pH (MII-pH) Monitoring

Videofluoroscopic Swallow Study (VFSS)

Dynamic radiological technique. Evaluates signs of impaired efficacy and safety of swallowing

Saliva Flow Rate Test

Xerostomia evaluation. Unstimulated salivary flow rate test.

สงสัยว่าการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารของคุณผิดปกติ?

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการทางการแพทย์ของเราพร้อมให้การรักษาและดูแลคุณ
กำหนดเวลานัดหมายของคุณเลย!

Are you ready for a consultation?

Your treatment will be performed by licensed therapist. Schedule your appointment now!

คำแนะนำในการเข้ารับการตรวจ

การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร

บุคลากรของเรา

บุคลากรของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร

บทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร

Partner Websites

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร

สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Journal of Neurogastroenterology and Motility

Asian Neurogastroenterology an Motility Association (ANMA)