อาจารย์

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์

ผศ.(พิเศษ)พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล

อ.พญ.สุรีย์พร แจ้งศิริกุล

อ.พญ.ปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม

อ.นพ.จรงกร ศิริมงคลเกษม

อ.นพ.ภัคพล รัตนชัยสิทธิ์

พยาบาล

นางสาวสุกุมา สุขศรี

เจ้าหน้าที่

นางสาววาชินี พรมจำปา

นางสาวทิพย์วรรณ เหมือนดี

นางสาวบุญอำไพ กมลศักดิ์พิทักษ์

นางสาวยุวรี เเสงสุมาศ

สงสัยว่าการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารของคุณผิดปกติ?

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการทางการแพทย์ของเราพร้อมให้การรักษาและดูแลคุณ
กำหนดเวลานัดหมายของคุณเลย!